Διαγωνισμός Ποίησης Ευγενίας Παλαιολόγου Πετρώνδα 2019

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού-Νεανικού Βιβλίου προκηρύσσει και φέτος λογοτεχνικό διαγωνισμό για ανέκδοτο έργο ποίησης για παιδιά ή έφηβους, στη μνήμη της λογοτέχνιδας Ευγενίας Παλαιολόγου-Πετρώνδα.

Βραβείο : 300 ευρώ (από κληροδότημα του αείμνηστου Χρήστου Πετρώνδα)

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο και το περιεχόμενο των έργων μπορεί να απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής, σχολικής ή εφηβικής ηλικίας.

 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Κύπριοι λογοτέχνες που διαμένουν στην Κύπρο ή το εξωτερικό

 3. Έκταση των έργων : Συλλογή με τριάντα τουλάχιστον ποιήματα ή ποιητική σύνθεση όχι μικρότερη από 300 στίχους.

 4. Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει στον διαγωνισμό μόνο ένα έργο, το οποίο να μην έχει βραβευθεί προηγουμένως σε άλλο διαγωνισμό.

 5. Τα έργα υποβάλλονται σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα, με ψευδώνυμο και διακριτικό αριθμό, πληκτρολογημένα σε κόλλες Α4, με διάστημα 1.5 εκ., γραμματοσειρά Times New Roman και μέγεθος στοιχείων 12. Στο εξώφυλλο αναγράφεται το είδος του έργου και η ηλικία στην οποία απευθύνεται. Το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, η ταχυδρομική και η ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα δίνονται ξεχωριστά σε μικρό κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα το ψευδώνυμο, ο διακριτικός αριθμός, ο τίτλος, το είδος του έργου και ο διαγωνισμός στον οποίο απευθύνεται.

 6. Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του διαγωνιζόμενου (π.χ. χειρόγραφες σημειώσεις, διορθώσεις, διεύθυνση στον φάκελο, διαδικτυακές αναφορές κτλ.), συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον διαγωνισμό.

 7. Η κρίση των έργων γίνεται από πενταμελή Κριτική Επιτροπή, την οποία ορίζει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου. Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται: α) να απονείμει το βραβείο σε ένα ή δύο έργα, όχι όμως σε περισσότερα, β) να απονείμει επαίνους και γ) να μην απονείμει οποιοδήποτε βραβείο ή έπαινο.

 8. Οι συμμετοχές στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς (με συνηθισμένο ταχυδρομείο, όχι συστημένα), σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα πρέπει, απαραίτητα, να αναγράφεται το είδος του διαγωνισμού: Ποίηση στη μνήμη Ευγενίας Π. Πετρώνδα, στη διεύθυνση : Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Ξάνθης Ξενιέρου 53, 1015 Λευκωσία.

 9. Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων στον διαγωνισμό ορίζεται η 15η Μαρτίου 2020.

 10. Τα αντίτυπα των έργων που υποβάλλονται στον διαγωνισμό δεν επιστρέφονται.

 11. Αντίτυπα της προκήρυξης του διαγωνισμού, με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες, μπορούν να αναζητηθούν από τα γραφεία του ΚΣΠΝΒ (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, τηλ. 22-375919) και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.cybby.org.

  Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2019