ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΥ»

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία  «Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου» (ΚΣΠΝΒ), που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο Σύνδεσμος». Ο Σύνδεσμος αποτελεί μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για Νεαρά Άτομα (International Board on Books for Young People-IBBY). Έδρα του Συνδέσμου είναι η Λευκωσία και  Ταχυδρομική Διεύθυνση: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Ξάνθης Ξενιέρου 53, 1015 Λευκωσία.

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου έχει δική του σφραγίδα, κυκλικού σχήματος, στην οποία αναγράφεται: «Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου 1974”, με παράσταση, στο μέσο, δύο παιδιών τα οποία διαβάζουν από το ίδιο βιβλίο.

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΚΟΠΟΙ

3.1      Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων όλων εκείνων οι οποίοι ενδιαφέρονται, στην Κύπρο, για την προώθηση της ιδέας του καλού παιδικού και νεανικού βιβλίου.

3.2      Η προαγωγή της παραγωγής και διάδοσης των βιβλίων για παιδιά και νέους εντός και εκτός της Κύπρου.

3.3. Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των παιδιών και των εφήβων για το βιβλίο ποιότητας.

3.4      Η ενθάρρυνση υψηλών λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών επιπέδων στα παιδικά-νεανικά βιβλία.

3.5      Ο συσχετισμός των βιβλίων αυτών με άλλα νεότερα μέσα επικοινωνίας, όπως είναι το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, ο τύπος, το διαδίκτυο, οι κινηματογραφικές ταινίες, οι δίσκοι, οι μαγνητοταινίες, οι ψηφιακοί δίσκοι κτλ.

3.6      Η προβολή του πολιτισμού και των παραδόσεών μας μέσω του παιδικού βιβλίου, χωρίς οποιεσδήποτε κομματικές ή άλλες επιδιώξεις.

3.7      Η συμβολή στην καταπολέμηση της κυκλοφορίας ακατάλληλων για την ψυχική και πνευματική υγεία του παιδιού αναγνωσμάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Μέσα για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών είναι:

4.1      Συνεργασία με άλλους Εθνικούς Συνδέσμους, τη Διεθνή Οργάνωση Βιβλίων για Νεαρά Άτομα (ΙΒΒΥ) και οποιοδήποτε οργανισμό, φορέα ή πρόσωπο που μπορεί να βοηθήσει τον Σύνδεσμο στην επίτευξη των σκοπών του.

4.2      Σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, δημοσιεύσεις, βραβεύσεις, ανακοινώσεις, διαλέξεις, συζητήσεις, εκθέσεις, προβολές ταινιών κτλ.

4.3      Έρευνα παντός θέματος σχετιζόμενου με την παιδική λογοτεχνία και την εικονογράφησή της.

4.4      Διαγωνισμοί συγγραφής ανέκδοτου λογοτεχνικού έργου παιδικής-νεανικής λογοτεχνίας   και εικονογράφησης παιδικών –νεανικών βιβλίων.

4.5      Ενθάρρυνση της δημιουργίας ειδικών παιδικών βιβλιοθηκών ή δημιουργία στις ήδη λειτουργούσες βιβλιοθήκες ειδικών τμημάτων για το παιδικό –  νεανικό βιβλίο.

4.6      Ανάληψη μετάφρασης  ξένων βιβλίων ποιότητας στην ελληνική γλώσσα.

4.7      Προώθηση της μετάφρασης κυπριακών βιβλίων σε ξένες γλώσσες.

4.8      Οτιδήποτε άλλο το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει χρήσιμο και συντελεστικό στην επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου.

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Συνδέσμου, που διατίθενται για την επίτευξη των σκοπών του είναι: :

5.1      Χορηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, μέσω των Πολιτιστικών  του Υπηρεσιών.

5.2      Χορηγίες από άλλους φορείς και οργανισμούς (ΟΠΑΠ, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, Ευρωπαϊκά προγράμματα κτλ.).

5.3      Συνδρομές και εισφορές μελών και φίλων του ΚΣΠΝΒ και εκτιμητών του έργου και της προσφοράς του στην κυπριακή παιδική-νεανική λογοτεχνία.

5.4      Έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΜΕΛΗ

Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να είναι:

6.1      Οργανώσεις και Ιδρύματα, μέρος των δραστηριοτήτων των οποίων αναφέρονται στο παιδικό –νεανικό βιβλίο.

6.2      Κάθε άτομο που συμφωνεί με τους σκοπούς του Συνδέσμου και προτίθεται να προαγάγει αυτούς τους σκοπούς.

6.3      Υποψήφια μέλη (οργανώσεις ή άτομα) υποβάλλουν αίτηση, σε καθορισμένο έντυπο αίτησης, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία κατά την πρώτη του συνεδρία μετά την υποβολή της αίτησης, κατά πόσο εγκρίνει ή όχι την αίτηση.

6.4      Κάθε μέλος (άτομο ή οργάνωση) καταβάλλει ετήσια συνδρομή που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η συνδρομή των οργανώσεων – μελών θα είναι τριπλάσια της συνδρομής  που ορίζεται για τα άτομα-μέλη.

6.5      Ο Σύνδεσμος τηρεί μητρώο μελών.

ΑΡΘΡΟ 7:  ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

7.1      Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει όπως ένα πρόσωπο καταστεί επίτιμο μέλος, επειδή προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στην προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου ή αφιέρωσε κατά τρόπο δημιουργικό σημαντικό μέρος της ζωής του για το παιδικό βιβλίο.

7.2      Τα επίτιμα μέλη δικαιούνται να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να μιλούν, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Ελεγκτική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:

8.1      Να εκλέγει και να εκλέγεται.

8.2      Να ασκεί έλεγχο  για τη διοίκηση και διαχείριση του Συνδέσμου.

8.3      Να υποβάλλει θέματα για μελέτη στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση.

8.4      Να λαμβάνει μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις του Συνδέσμου.

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

10.1   Τα μέλη οφείλουν να καταβάλλουν τις συνδρομές τους και να ενεργούν με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού, του σχετικού Νόμου και των Κανονισμών περί σωματείων και ιδρυμάτων, και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

10.2   Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος ενεργεί κατά παράβαση των προνοιών του Καταστατικού και του σχετικού Νόμου ή κατά τρόπο αντίθετο με τα συμφέροντα του Συνδέσμου, μετά από επισταμένη εξέταση της υπόθεσής του από το Διοικητικό Συμβούλιο – το οποίο οφείλει να του παράσχει την ευκαιρία υπεράσπισης, υπόκειται στις πιο κάτω ποινές:

α) Παρατήρηση β) Επίπληξη

γ) Αποβολή, η οποία πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

10.3   Μέλος του Συνδέσμου διαγράφεται επίσης αν δεν καταβάλει τη συνδρομή δύο ετών ή αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει τη διαγραφή του, κατά πλειοψηφία,  για σοβαρούς, κατά την κρίση του, λόγους.

10.4   Μέλος που αποχωρεί ή αποβάλλεται από τον Σύνδεσμο δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στην περιουσία του Σωματείου και δεν απαλλάσσεται των οφειλών του προς αυτό.

10.5   Μέλος που αποχωρεί ή αποβάλλεται, στερείται όλων των ωφελημάτων και δικαιωμάτων του, αλλά μπορεί να επανεγγραφεί κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και καταβολής του συνόλου των οφειλών του.

10.6   Καμιά αμοιβή οποιουδήποτε είδους δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο του ΚΣΠΝΒ. Νοείται ότι τα μέλη, περιλαμβανομένων και των μελών της διοίκησης μπορούν να ανακτήσουν ή να διεκδικήσουν λογικά έξοδα τα οποία κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και αμοιβής που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, αφού προσκομίζουν τα αναγκαία έγγραφα.

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης του Συνδέσμου είναι:

10.1  Η Γενική Συνέλευση των Μελών.

  1. 2 Το Διοικητικό Συμβούλιο

10.3  Η Ελεγκτική Επιτροπή

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΤΗΣΙΑ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

11.1   Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και μπορεί να πάρει αποφάσεις για οποιοδήποτε ζήτημα, νοουμένου ότι οι αποφάσεις της δεν αντίκεινται στις πρόνοιες του Καταστατικού και του σχετικού Νόμου. Συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μία φορά τον χρόνο, κατά την περίοδο αμέσως μετά τις εορτές του Πάσχα, σε τόπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

11.2   Κάθε 3ο έτος η Γενική Συνέλευση είναι εκλογική. Σ’ αυτήν εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

11.3   Απαρτία υπάρχει εάν παρευρίσκονται τα μισά από τα μέλη τα οποία έχουν τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε όσα μέλη παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.

11.4   Τα μέλη ειδοποιούνται για τη Γενική Συνέλευση τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από τη σύγκλησή της, με σχετική πρόσκληση στην οποία αναγράφονται ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησής της, όπως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

11.5   Των Γενικών Συνελεύσεων, Τακτικών και Έκτακτων, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

11.6   Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.

11.7   Η ψηφοφορία για κάθε θέμα διεξάγεται με ανάταση του χεριού, εκτός εάν το 1/3 των παρόντων μελών ζητήσει όπως αυτή διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

  1. 1 Έκτακτη Συνέλευση, για οποιοδήποτε σκοπό, μπορεί να συγκαλείται από την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από γραπτή αίτηση του 1/3 των μελών του Συνδέσμου, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα.

12.2   Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να προχωρήσει στη σύγκληση της Έκτακτης Συνέλευσης, το αργότερο μέσα σε τέσσερις [4] εβδομάδες από την κατάθεση της αίτησης.

12.3   Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη

12.4   Ειδοποίηση, η οποία να αναφέρει τον σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους συγκαλείται η Έκτακτη Συνέλευση, όπως και τον τόπο και τον χρόνο πραγματοποίησής της, πρέπει να σταλεί στα μέλη, δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης.

12.5   Το θέμα της απαρτίας ρυθμίζεται όπως προβλέπει το  άρθρο αρ. 11.3.

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

13.1   Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές και εκλέγεται ανά τριετία από την Εκλογική Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία. Τα αποχωρούντα μέλη είναι επανεκλέξιμα, εφόσον το επιθυμούν και υποβάλουν προς τούτο υποψηφιότητα.

13.2   Υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποβάλει κάθε μέλος του Συνδέσμου, το οποίο έχει τακτοποιημένες τις ταμειακές του υποχρεώσεις.

13.4 Κάθε οργάνωση – μέλος αντιπροσωπεύεται από έναν μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ως άτομο.

13.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο μέσα σε 10 (δέκα) ημέρες από την εκλογή του, καταρτίζεται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία, και αναθέτοντας επί μέρους υπευθυνότητες στα μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

14.1   Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε όλες του τις σχέσεις και αποτελεί τον φορέα δικαστικής και εξώδικης αντιπροσώπευσης του Σωματείου.

14.2   Καλεί τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου, καθορίζοντας τα προς συζήτηση θέματα.

14.3   Προεδρεύει των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

14.4   Προβαίνει στον απολογισμό των εργασιών του Συνδέσμου, και έχει, σε περίπτωση ισοψηφίας, τη νικώσα ψήφο.

14.5   Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα επίσημα έγγραφα του Συνδέσμου, και με τον ταμία τις οικονομικές συναλλαγές του Συνδέσμου.

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει. Σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου, τα παρόντα στη συνεδρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν έναν προσωρινό Πρόεδρο, για να διευθύνει τη συνεδρία.

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

16.1   Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, φυλάσσει τη σφραγίδα του Συνδέσμου, το Μητρώο των μελών και κατάλογο του Αρχείου.

16.2   Διεξάγει την αλληλογραφία, με την έγκριση και υπόδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα επίσημα έγγραφα του Συνδέσμου,

16.3   Φροντίζει για την έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση των μελών, προκειμένου για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

16.4   Όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρούται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΤΑΜΙΑΣ

17.1   Ο Ταμίας εισπράττει τους πόρους του Συνδέσμου, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και διενεργεί πληρωμές από το Ταμείο, έναντι αποδείξεων.

17.2   Καταθέτει κάθε ποσό που εισπράττει σε τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου.

17.3   Οποιαδήποτε ανάληψη χρημάτων από τις καταθέσεις του ΚΣΠΝΒ, όπως και οποιαδήποτε πληρωμή, γίνεται με επιταγή που φέρει  την  υπογραφή του Ταμία και του Προέδρου ή του Γραμματέα και του Προέδρου, σε περίπτωση απουσίας του Ταμία.

17.4   Οι αποδείξεις εισπράξεων εκδίδονται με τη σφραγίδα του Συνδέσμου και  φέρουν την υπογραφή του Ταμία ή του Βοηθού Ταμία.

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18.1   Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγόμενο και μη αποδεχόμενο  την  εκλογή  του,  αντικαθίσταται  από  τον  πρώτο επιλαχόντα.

18.2   Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μη προσερχόμενο αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδρίες ή παραιτούμενο εγγράφως, αντικαθίσταται από το Διοικητικό Συμβούλιο με άλλο μέλος, από τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου.

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19.1   Οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται κάθε μήνα ή κάθε φορά που ήθελε θεωρήσει ο Πρόεδρος αναγκαίο τη σύγκλησή του.

19.2   Πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση συνεδρίας, αν υποβάλουν την αίτησή τους γραπτώς προς τον Πρόεδρο, δηλώνοντας τους λόγους της σύγκλησης συνεδρίας, τρεις μέρες ενωρίτερα.

19.3   Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν τουλάχιστον πέντε παρόντα μέλη.

19.3   Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο ή Φάκελο Πρακτικών που τηρείται από τον /τη Γραμματέα και υπογράφονται μετά την ανάγνωση και έγκρισή τους, κατά την επόμενη συνεδρία, από τον Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα.

19.4   Τα πρακτικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν από τη συνεδρία τελικής έγκρισής τους, για ενημέρωση και επιβεβαίωση.

 

ΑΡΘΡΟ 20Α: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τη μελέτη ειδικών θεμάτων σε επιτροπές, που θα υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις και εισηγήσεις, και να καταμερίζει τις εκάστοτε εργασίες του Συνδέσμου στα μέλη του, ανάλογα με την ειδικότητά τους.

 

ΑΡΘΡΟ 20Β: ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

I. Για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου είναι δυνατό να λειτουργούν Επαρχιακά Κλιμάκια στις άλλες πόλεις και επαρχίες, εκτός από τη Λευκωσία, όπου εδρεύει ο ΚΣΠΝΒ.

II. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία ενός Επαρχιακού Κλιμακίου είναι η ύπαρξη τουλάχιστον δεκαπέντε ενεργών μελών του Συνδέσμου, που να διαμένουν σ’ αυτήν την επαρχία.

III. Τα Επαρχιακά Κλιμάκια θα εργάζονται σε στενή συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου, για την εξυπηρέτηση των σκοπών και των επιδιώξεών του, όπως καθορίζονται στο Καταστατικό του.

IV. Για τα μέλη των Επαρχιακών Κλιμακίων ισχύουν όλες οι πρόνοιες του Καταστατικού που αναφέρονται στα μέλη.

V. Για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία τους, τα Επαρχιακά Κλιμάκια διοικούνται από πενταμελή επιτροπή, που εκλέγεται ανάμεσα στα μέλη του Συνδέσμου που διαμένουν σε κάθε επαρχία. Για την εκλογική διαδικασία που ακολουθείται για την εκλογή της Επιτροπής ενός Επαρχιακού Κλιμακίου .ισχύουν κατ’ αναλογία τα άρθρα 12-20, του παρόντος Καταστατικού, που καθορίζουν τη διαδικασία εκλογής του Δ.Σ του ΚΣΠΝΒ και άλλα συναφή θέματα.

VI. Ο Πρόεδρος ή άλλος εκπρόσωπος της κάθε Επαρχιακής Επιτροπής δικαιούται να συμμετέχει στις εργασίες του Δ.Σ. ως παρατηρητής ή ως κανονικό μέλος¸ σε περίπτωση εκλογής  του κατά την εκλογική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

VII.      Οι πόροι των Επαρχιακών Κλιμακίων μπορούν να προέρχονται:

α) από έσοδα εκδηλώσεων , εισφορές, χορηγίες κτλ.

β) από ενδεχόμενες χορηγίες του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΣΠΝΒ.

VIII.    Τα Επαρχιακά Κλιμάκια μπορούν να έχουν τη δική τους σφραγίδα, στην οποία θα πρέπει, απαραίτητα, να αναγράφεται: «Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου-Επαρχιακό Κλιμάκιο….»

IX. Τα Επαρχιακά Κλιμάκια του Συνδέσμου διαλύονται σε περίπτωση που τα μέλη τους περιοριστούν σε λιγότερα από πέντε (5)¸ οπότε η τυχόν περιουσία του περιέρχεται στον ΚΣΠΝΒ.

X. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σε μια επαρχία ο απαιτούμενος αριθμός των 15 μελών, για την ίδρυση Επαρχιακού Κλιμακίου, το Δ.Σ. του Συνδέσμου μπορεί να αναθέτει σε ένα ή σε περισσότερα μέλη του Συνδέσμου , που διαμένουν σ’ αυτήν την επαρχία, τον ρόλο συνδέσμου –συνεργάτη, για την προώθηση των σκοπών και επιδιώξεών του.

XI. Τα Επαρχιακά Κλιμάκια υποβάλλουν ανά τριετία προς το  Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΣΠΝΒ έκθεση πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21.1   Η Εκλογική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο ελεγκτές από τα μέλη του, για περίοδο τριών ετών, για την εξέλεγξη των λογαριασμών και της περιουσίας  του Συνδέσμου.

21.2   Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής ετοιμάζουν και καταθέτουν, κάθε χρόνο, στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετική έκθεση, η οποία υποβάλλεται για έγκριση στην Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση.

21.3   Η ιδιότητα του μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του  μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΣΦΡΑΓΊΔΑ

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

23.1   Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου διαλύεται, εάν τα μέλη του περιοριστούν σε λιγότερα από 20.

23.2   Ο Σύνδεσμος διαλύεται επίσης, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από αίτηση του 1/3 των μελών προς τον Πρόεδρο. Η αίτηση πρέπει  να συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση.

23.3   Η απόφαση για τη διάλυση θεωρείται έγκυρη, εφόσον παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση τα μισά από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου συν ένα, και ψηφίσουν υπέρ της διάλυσης τα τρία τέταρτα των παρόντων μελών.

23.4   Όταν ο Σύνδεσμος, για οποιοδήποτε λόγο, διαλυθεί, περιέρχεται σε κατάσταση εκκαθάρισης, που γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πληρωμή των χρεών τού Συνδέσμου η περιουσία του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περιέρχεται στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη (Βιβλιοθήκη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού).

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

24.1   Η ισχύς του παρόντος Καταστατικού αρχίζει από την ημερομηνία της κατακύρωσής του από την Καταστατική Συνέλευση.

24.2   Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από την πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, στην οποία υπάρχει απαρτία. Ειδοποίηση για την προτεινόμενη τροπολογία πρέπει να περιλαμβάνεται στην ειδοποίηση για τη Γενική Συνέλευση.

24.3   Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση.

24.4   Το Καταστατικό του Συνδέσμου, στην αρχική του μορφή, εγκρίθηκε κατά την 1η   ιδρυτική-καταστατική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, που έγινε στις

29 Δεκεμβρίου 1974. Επικαιροποιήθηκε, με βάση τις πρόνοιες του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, 104 (1) του 2017, σε έκτακτη Καταστατική Συνέλευση, που έγινε στις  10 Απριλίου 2019.

 

 

Λευκωσία, 11 Απριλίου 2019